Vask og gulvpleje luksus 2,5 L

  • Leverandør:
  • Tilgængelighed:
    På lager
  • Varenummer:
    153755100
Normalpris 139,00 kr
Udsalgspris 139,00 kr Normalpris
Inkl. moms.

Vask og gulvpleje luksus 2,5 L

Normalpris 139,00 kr
Udsalgspris 139,00 kr Normalpris
Produkt beskrivelse

Borup Luksus vask- og gulvpleje er et velduftende og effektivt vaske- og plejemiddel uden voks. Du kan anvende produktet på de fleste gulve, som tåler vand f.eks. linoleum, klinker, fliser, laminat, træ og terrazzogulve.

Rengøringsmidlet vasker, blanker og beskytter overfladen, og efterlader en tynd plejefilm af ren kokosolie, som giver næring til gulvene. Borup Luksus vask- og gulvplejen er også velegnet daglig rengøring af polishbehandlede gulve og til gulvvaskemaskiner.

OBS! Dette produkt er faremærket

Sundhedsfare

Signalord Advarsel
Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.