Oxalsyre 1 kg

  • Leverandør:
  • Tilgængelighed:
    Udsolgt
  • Varenummer:
    153233080
Normalpris 86,95 kr
Udsalgspris 86,95 kr Normalpris
Inkl. moms.

Oxalsyre 1 kg

Normalpris 86,95 kr
Udsalgspris 86,95 kr Normalpris
Produkt beskrivelse
Oxalsyre er et hvidt, krystallinsk granulat uden lugt.

Blegning/affedning af træ:
Lav en 20 % opløsning (200 g Oxalsyre i 1 l varmt vand). Påfør opløsningen på træet med svamp eller børste, hvorefter det skal sidde og tørre. Efter tørring fejer du træet og vasker det med koldt vand.

Rensning af aluminium:
1 tskf. Oxalsyre i 1 l vand koger du ud i aluminiumsgryde eller lign. Du skyller godt efter med vand.

Glasfiber - gult og kedeligt:
Lav en 10-20 % opløsning (100-200 g Oxalsyre opløses i 1 l vand), og rens glasfiberen grundigt med blandingen. Skyl efter med vand. Du kan evt. polere efter med Wienerkalk og Sprit 93 %.

Rust på tøj, betonfliser, plastik og glasfiber:
Lav en 10 % opløsning (100 g Oxalsyre opløses i 1 liter vand). Dup eller gnid på rustpletten. Vask stedet efterfølgende med vand.

OBS! Dette produkt er faremærket

ÆtsendeSundhedsfare

Signalord Fare
Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Supplerende EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.